Seznamka - pojď se zamilovat nebo flirtovat
Seznamka - pojď se zamilovat nebo flirtovat

Podmínky pro uživatele a členy


§1 Úvodní ustanovení

Andrea Janků, Kladska 1451, Ustí Nad Orlicí IČO: 73977713

provozuje a spravuje webovou platformu přístupnou na https://www.akterky.cz/ podle definice níže), kde nezávislí uživatelé (dále uploader), kteří nahrávají obsah, mohou nahrávat, publikovat, vysílat, licencovat, sdílet a prodávat svá původní videa, hmotné zboží, nabízet služby, jako jsou živé streamy nebo živé rozhovory pro uživatele. Platforma poskytuje explicitní zábavu pro dospělé a je otevřena pouze pro dospělé, kteří souhlasí se všemi podmínkami tohoto serveru.

Tyto podmínky pro uživatele a členy jsou závazné a doplňují Všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na serveru.

§2 Věkové omezení

Jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů, obsah mohou zobrazit pouze uživatelé, jejichž věk přesáhl 18 let. V případě prohlížení stránek z cizích států, platí věkové omezení dané země.

Na serveru nejsou přípustné žádné materiály, které zahrnují nebo obsahují děti či mladistvé, včetně virtuálního líčení, popisování a připodobňování. Společnost má nulovou toleranční politiku týkající se pedofilů, pederastů či jakékoliv pedofilské, pederastické nebo podobné aktivitě. Společnost má oprávnění monitorovat materiál a nevyhovující obsah zablokovat, a to včetně přístupu uživatele, který tyto materiály nahrál. Takovýto uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu nebo vrácení zaplacené částky.

§3 Uživatelský účet

 • Registrace - Aby bylo možné přistupovat k Platformě jako člen, procházet a nakupovat obsah, pracovat online s nástroji ukládání a publikování a komentovat obsah, musíte se nejprve zaregistrovat vytvořením účtu člena. Budete si muset vybrat uživatelské jméno, které musí být pro vás jedinečné, nesmí být urážlivé pro ostatní a nesmí porušovat duševní vlastnictví třetí strany (jako je autorská práva nebo ochranná známka), a heslo. Požadavky na heslo jsou minimálně 8 znaků, z toho minimálně jedno velké písmeno. Vezměte prosím na vědomí, že společnost si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu odmítnout jakoukoli registraci účtu výhradně podle svého uvážení bez udání důvodu.

 • Důvěrnost vašeho účtu - Souhlasíte a prohlašujete, že nebudete sdílet svůj účet ani přihlašovací údaje, ani nikomu jinému nepovolíte přístup k vašemu účtu, ani dělat nic jiného, ​​co by mohlo ohrozit zabezpečení vašeho účtu. V případě, že se dozvíte nebo máte důvodné podezření na narušení bezpečnosti, mimo jiné včetně ztráty, odcizení nebo neoprávněného přístupu nebo vyzrazení svých přihlašovacích údajů, musíte nás okamžitě informovat a upravit své přihlašovací údaje. Jste výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů a vy budete odpovědní za všechna použití vašich přihlašovacích informací, včetně nahrávek a nákupů, ať už jste oprávněni nebo ne. Budete odpovědní za jakékoli ztráty, které nám vzniknou v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu. Nezodpovídáme za vaše ztráty způsobené jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho účtu a vy se tímto výslovně vzdáváte jakéhokoli takového nároku a souhlasíte s tím, že zabráníte uplatnění takových nároků vznesených vůči Společnosti třetími stranami. Stručně řečeno, jste zodpovědní za vše, co se děje prostřednictvím vašeho účtu.

 • Nastavení účtu a profilu - Jako člen můžete kdykoli upravit nastavení svého účtu prostřednictvím platformy, včetně vašeho profilového obrázku a obecných preferencí, jakož i preferencí oznámení. Můžete se také rozhodnout, že budete ignorovat nebo blokovat komunikaci s vámi ostatními uživateli nebo členy. Za komunikaci s uživateli dalšími členy, kteří nahrávají, jste výhradně zodpovědní; nebudeme sledovat ani se podílet na řešení konfliktů mezi vámi a jakýmkoli uživatelem nebo členem.

 • Obsah nahraný na váš účet - Jste výhradně zodpovědní za veškerý obsah nahraný prostřednictvím vašeho účtu, včetně jakékoli personalizace provedené ve vašem profilu a za zveřejnění na zdi. Musíte vyhodnotit a nést všechna rizika spojená s používáním platformy a vašeho obsahu. Souhlasíte a prohlašujete, že budete nahrávat pouze obsah, na který máte oprávnění k vysílání. Veškerý obsah nahraný na platformu musí být rovněž v souladu s těmito podmínkami; Souhlasíte tedy a prohlašujete, že budete nahrávat pouze Obsah v souladu s těmito Podmínkami pro uživatele a členy a Všeobecnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Nebudete nahrávat obsah, který by mohl být považován za nezákonný, zahrnující nezletilé nebo námi nedovolený, včetně jakéhokoli obsahu porušujícího tyto podmínky. Dále souhlasíte, že nebudete nahrávat obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany nebo který porušuje soukromí jiné osoby. Musíte získat výslovný souhlas kohokoli vyobrazeného v obsahu, který vysíláte, a tímto výslovně prohlašujete a zaručujete, že jste takový souhlas získali. Vyhrazujeme si nesporné právo odstranit kdykoli nahraný obsah, který není v souladu s předpisy, bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš profil a nahraný obsah mohou být viditelné nebo prohledatelné jinými uživateli i členy platformy (včetně jakékoli účasti na chatu), prostřednictvím samotné platformy. Dále chápete a souhlasíte s tím, že váš profil a nahraný obsah mohou být vyhledávány veřejně dostupnými vyhledávacími nástroji. Pokud si přejete, aby byl z veřejně dostupných vyhledávacích nástrojů odstraněn některý nebo celý váš profil a/nebo nahraný obsah, je na vás, abyste učinili podání žádostí o odstranění u příslušných provozovatelů vyhledávacích strojů. Rovněž chápete a souhlasíte s tím, že živé streamy mohou být monitorovány a/nebo zaznamenány společností za účelem dodržování současných obchodních podmínek a podmínek poskytování služeb pro odesílatele, ale společnost k tomu nemá žádnou povinnost.

 • Licence na váš obsah - Používáním platformy souhlasíte, že Společnost může používat váš obsah (samostatně nebo v kombinaci s jinými díly) pouze pro propagační nebo komerční účely a pro poskytování služeb v souladu s těmito podmínkami.

 • Propojení vašeho účtu se sociálními médii - Platforma umožňuje propojit váš účet s různými příspěvky na sociálních sítích třetích stran nebo na sociálních sítích (dále jen „web třetích stran“). Pokud se rozhodnete tak učinit, souhlasíte a uznáváte, že nesete všechna rizika, která by mohla z takového propojení vyplynout. Propojením účtu nebo zasláním obsahu na stránky třetích stran tímto berete na vědomí, že společnost nemá nad těmito stránkami třetích stran žádnou kontrolu a že je vaší výlučnou odpovědností zajistit, že takovým stránkám rozumíte, souhlasíte s nimi a dodržujete smluvní podmínky webu třetí strany.

 • Zrušení účtu - Pokud se rozhodnete účet zrušit, což můžete kdykoli udělat, veškerý váš obsah bude trvale smazán, s výjimkou případů uvedených níže. Pokud smažete svůj účet nebo pokud z vašeho účtu odstraníte obsah, nebude se tento obsah na platformě nadále zobrazovat. Pokud jde o členství udělené uploaderem kterémukoli členovi, toto členství skončí, jakmile vyprší jeho platnost, a veškerý související obsah bude po takovém ukončení zcela vymazán.

 • Zákazy - Souhlasíte s tím, že:

 • neučiníte žádné činy, které společnost považuje za nevhodné nebo v rozporu s duchem nebo záměrem platformy;

 • nebudete nevhodně využívat platformu;

 • nebudete používat platformu k účasti na jakékoli formě obtěžování, prostituce, obchodování se sexem nebo jiného nezákonného nebo urážlivého chování, nebo zveřejňovat nebo sdílet jakékoli hanlivé, nebo urážlivé výroky;

 • nebudete se pokoušet získat neoprávněně používat platformu, jakýmkoli jiným způsobem než uživatelským rozhraním poskytnutým společností, včetně obcházení nebo úpravou, pokusem obejít nebo upravit jakoukoli technologii, zařízení, zabezpečení nebo software, který je součástí platformy;

 • nebudete narušovat, rušit, přetěžovat nebo asistovat při narušení platformy nebo našich serverů, což zahrnuje mimo jiné jakýkoli typ útoku, šíření virů, nebo jiné pokusy narušit platformu nebo jakoukoli jinou formou omezovat její provoz;

 • nebudete upravovat, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat, dekompilovat nebo hackovat žádné softwarové aplikace nebo souvisejících nástroje používané platformou;

 • takovéto porušení svým chováním neumožníte.

 • Hlášení pornografií s nezletilými - Společnost se zavázala spolupracovat s jakýmkoli vyšetřovacím orgánem vyšetřujícím dětskou pornografii a dodržovat veškeré příslušné zákony týkající se povinného hlášení pornografie týkající se nezletilých. Žádáme vás, abyste nahlásili jakékoli nezákonné činnosti týkající se nezletilých přímo nám a orgánům. Vaše zpráva musí obsahovat veškeré vhodné důkazy, včetně identifikovaného obsahu, jakož i čas a datum identifikace. Všechny zprávy budou brány vážně a okamžitě prošetřeny.

 • Autorská práva - Podporujeme ochranu práv k duševnímu vlastnictví držitelů autorských práv a budeme reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv podané v souladu se zákonem na ochranu duševního vlastnictví.

 • Oznámení - Berete na vědomí na vědomí svou odpovědnost za to, že nezletilým ve vaší péči zabráníte v přístupu k explicitním, škodlivým nebo jinak nevhodným materiálům: chápete, že nezletilý nemůže mít přístup k žádnému obsahu, a souhlasíte a zaručujete přijetí odpovědných opatření, která tomu zabrání. Ochrana rodičovské kontroly (jako je počítačový hardware, software nebo filtrační služby) je komerčně dostupná a může vám pomoci omezit přístup k materiálům, které jsou nezletilým výslovně, škodlivé nebo jinak nevhodné. Dále souhlasíte, že je vaší výlučnou odpovědností, za úplného vyloučení společnosti, za to, že jakýkoli explicitní, škodlivý nebo jinak nevhodný materiál bude zobrazen nebo zpřístupněn nezletilým.

§4 Ceny a platba

 • Ceny za obsah - Za připojení k platformě vám nevznikají žádné náklady. Jako člen nebo si můžete zakoupit obsah zpřístupněný prostřednictvím uploaderů platformy. Chcete-li získat přístup k dalším funkcím, například přímému zasílání zpráv, můžete také upgradovat svůj účet na „Premium“. Nákupy lze provádět prostřednictvím platební brány třetí strany. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím našich poskytovatelů internetových platebních služeb třetích stran. Zakoupením jakéhokoli obsahu prostřednictvím platformy souhlasíte s tím, že se budete řídit zákaznickými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů platebních služeb třetích stran a chápete, že společnost nemá nad těmito zákaznickými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů žádnou kontrolu. Nákupy jsou splatné předem. Společnost nabízí různé balíčky, ze kterých si můžete vybrat. Pokud jde o živé přenosy, jako je chatování nebo streamování, můžete si vybrat z různých předplacených balíčků. Platná cenová politika společnosti, kterou lze nalézt na stánkách platformy stanoví minimální a maximální ceny. Společnost a uploadeři si vyhrazují právo kdykoli, podle svého vlastního uvážení a bez odpovědnosti vůči vám, změnit minimální a maximální ceny, jakož i ceny za obsah.

 • Prohlížení zakoupeného obsahu - Po zakoupení digitálního obsahu uvidíte tento obsah a budete si jej moci zobrazit v historii nákupu, který je přístupný prostřednictvím vašeho profilu. Historii nákupu si můžete kdykoli prohlédnout přímo na svém účtu. Bez ohledu na výše uvedené je stažený obsah k dispozici až po potvrzení platby.

 • Zásady prodeje - Veškerý prodej uskutečněný prostřednictvím platformy je konečný a nevratný, s výjimkou následujících dvou případů:

 • Vlastní obsah a hmotný obsah (např. Přepravitelný) nebyl poskytnutý nebo dodaný do 30 dnů; v takovém případě bude společnost kontaktovat vašeho uploader vaším jménem za účelem zprostředkování. Pokud uploader nesplní požadavek společnosti a neposkytne nebo nedodá zakoupený obsah, bude vám do 30 dnů od žádosti společnosti vydán kredit do vaší peněženky společnosti;

 • Poškození digitálního obsahu; společnost bude vašim jménem vašeho uploadera, který nahrál video, kontaktovat, aby získal náhradní obsah. Pokud uploader nesplní požadavek společnosti a nenahradí obsah, bude do vaší peněženky společnosti do 30 dnů připsán kredit.

 • Pokud má být platba podle platného práva vrácena společností, bude vrácena pouze na způsob platby použitý v původní transakci. Pokud způsob platby použitý v původní transakci neumožňuje vrácení peněz (tj. Paysafecards), pak, bez ohledu na výše uvedené, bude veškerá transakce provedená s těmito způsoby platby připsána pouze na vaši peněženku společnosti.

 • Členské informace - Je vaší odpovědností zajistit, aby všechny informace potřebné k jakémukoli nákupu (včetně adresy odeslání) byly úplné a přesné, aby nedošlo k prodlevám při zpracování nákupu a platby, a informovat nás o jakýchkoli problémech, které mohou nastat při nákupu nebo platbě.

 • Daně - Všechny ceny na platformě jsou bez daní. Tyto daně (DPH) budou připočteny při dokončení zpracování nákupu.

 • Měna - Všechny částky uvedené v tomto dokumentu a všechny peněžní transakce na platformě jsou v českých korunách (CZK).

§5 Doba ukončení

Tyto SP jsou účinné ode dne, kdy začnete platformu používat, a zůstanou v platnosti, dokud Platformu stále používáte. Svůj účet můžete kdykoli zrušit, a to podle svého uvážení.

Společnost si vyhrazuje právo ukončit tyto SP a váš účet kdykoli, z jakéhokoli důvodu, s nebo bez důvodu. Pokud Společnost zruší váš účet, veškerý obsah, který byl na něm přístupný, bude trvale smazán.

Bez ohledu naopak, všechna práva udělená uživatelem společnosti během doby platnosti těchto SP zůstávají v platnosti i po ukončení těchto SP kteroukoli stranou.

§6 Obchodníci, servisní značky, obchodní jména, obchodní oděvy a loga

Ochranné známky, ochranné známky služeb, obchodní názvy, obchodní oděvy a loga (dále jen „značky“) obsažené nebo popsané na platformě a jakékoli značky spojené s jakýmikoli produkty dostupnými na platformě jsou výhradním vlastnictvím Společnosti a / nebo jejích poskytovatelů licence a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo jinak používány, zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo jejích poskytovatelů licence. Kromě toho jsou všechny záhlaví stránek, vlastní grafika, ikony tlačítek a skripty majetkem Společnosti a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo jinak použity, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Společnost bude vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona.

§7 Důvěrná informace, nevěření

Důvěrnost - Po dobu platnosti těchto smluvních podmínek a po dobu 10 let po jejich ukončení zachovává každá strana důvěrnost jakýchkoli informací o vlastnictví a všech jejich fyzických a digitálních forem, které jedna strana poskytla druhé straně během období platnosti těchto SP. Vlastnické informace Společnosti zahrnují mimo jiné následující aspekty Společnosti: její platformu, software, zaměstnance, zákazníky, přidružené společnosti a poskytovatele služeb; duševní vlastnictví, funkce, možnosti, preference, programovací kód, styl, barvy, rozvržení, „vzhled a dojem“, náklady, ziskovost, statistika, data a jakékoli další informace jakýmkoli způsobem související se Společností nebo způsobem, jakým Společnost podniká.Společnost si vyhrazuje právo požadovat veškeré škody způsobené porušením povinností uživatele.

Neobcházení - Po dobu platnosti těchto SP a po dobu 3 let po jejich ukončení, uživatel souhlasí s tím, že ani uživatel, ani žádná osoba pod kontrolou nebo oprávněním uživatele nesmí přímo ani nepřímo obcházet nebo se pokoušet obejít Společnost k vytvoření nebo pokusu o vytvoření jakéhokoli obchodního vztahu s jakýmkoli zaměstnancem, přidruženým subjektem nebo sublicencí Společnosti, nebo poškozovat nebo omezovat výhody Společnosti, které by mohla Společnost přiměřeně očekávat, podle práv udělených Společnosti v těchto obchodních podmínkách.

§8 Externí odkazy

Uživatelé, kteří nahrávají video, mohou poskytovat externí hypertextové odkazy k propagaci svého obsahu, mimo jiné včetně reklam nebo propagačních akcí, na jiné weby nebo platformy provozované třetími stranami. společnost nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a není odpovědná za jejich obsah, zásady ochrany osobních údajů ani za shromažďování, používání nebo zveřejňování jakýchkoli informací, které tyto weby mohou shromažďovat. Přítomnost odkazu na stránky třetích stran nepředstavuje ani nenahrazuje schválení Společnosti, sponzorství nebo doporučení třetí strany ani obsah, produkty nebo služby obsažené na těchto stránkách nebo dostupné prostřednictvím těchto stránek. Pokud se rozhodnete pro přístup na jakékoli stránky třetích stran, děláte tak na své vlastní riziko.

§9 Různé

 • Oznámení - Uživatel může posílat oficiální oznámení společnosti zasláním e-mailu na adresu: podpora@akterky.cz. Společnosti může uživateli doručovat oficiální oznámení zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou na účtu uživatele. Společnost může také uživateli doručovat oficiální oznámení prostřednictvím informací zveřejněných v sekci „Oznámení“ nebo „Zasílání zpráv“ platformy. Je vaší zodpovědností sledovat a kontrolovat sekce „oznámení“ nebo „zasílání zpráv“ vašeho účtu. Všechna oznámení jsou po přijetí právně závazná.

 • Příslušnost a rozhodné právo - S výjimkou případů, kdy to zakazují právní předpisy na ochranu spotřebitele nebo kde je jinak zakázáno, se platnost, interpretace a vymahatelnost těchto obchodních podmínek řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky, a uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Strany se neodvolatelně dohodly, že soudy v České republice mají výlučnou pravomoc urovnat jakýkoli spor nebo nárok, který vznikne z těchto SP nebo v souvislosti s nimi a jejich předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků). Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud se nákupy provádějí kreditními kartami na území Evropské unie, právní jurisdikce upravující tyto SP stejná jako právní jurisdikce upravující smluvní vztah mezi obchodníkem s kreditními kartami a uživatelem.

 • Jazyk - Pokud jsou tyto smluvní přeloženy do jiného jazyka, bude to pouze pro informační účely a v případě jakéhokoli rozporu mezi přeloženou verzí a českou jazykovou verzí bude rozhodující český jazyk.

 • Závěrečná smlouva - Tyto SP stanovují celou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny ostatní písemné nebo ústní dohody. Pokud je jakékoli ustanovení těchto SP považováno za neplatné podle platných právních předpisů, nebude toto ustanovení účinné pouze v rozsahu takové neplatnosti, aniž by došlo ke zneplatnění zbývajících ustanovení těchto SP.

 • Žádné přiřazení - Tyto SP a jakákoli práva a licence udělené na základě této smlouvy nemohou být převedeny nebo postoupeny vámi, ale mohou být nám přiděleny bez omezení.

 • Žádné jiné omezení - Nic v tomto dokumentu nebude vykládáno tak, aby omezovalo nebo bránilo schopnostem kterékoli ze stran vést své příslušné podnikání ve věcech, které nejsou výslovně upraveny v rámci těchto obchodních podmínek.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto obchodních podmínek nebo platformy, kontaktujte nás na adrese: podpora@akterky.cz.

§10 Smluvní podmínky pro uploadery

Tyto podmínky služeb včetně , všech pravidel společnosti, jako jsou „pravidla“, „zakázaná slova“, „Autorská práva“, „fakturace“ a „požadavky na vedení záznamů“, (dále jen „Pravidla platforem“) tvoří závaznou smlouvu mezi společností a vámi (dále jen „ uploader “ nebo „ vy “). Pokud nesouhlasíte se všemi které tvoří nedílnou součást PS, jak jsou podrobně uvedeny v tomto dokumentu, nemůžete používat platformu (jak je definována níže) a neměli byste pokračovat ve vytváření účtu ani jinak používat platformu. Používáním platformy prokazujete svou vůli a potvrzujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni všemi těmito obchodními podmínkami, včetně všech změn, které mohou být čas od času provedeny. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení tyto PS revidovat. Souhlasíte s tím, že všechny změny obchodních podmínek jsou účinné a vynutitelné po zveřejnění. Dále souhlasíte a chápete, že je na vás, abyste se informovali a pravidelně kontrolovali všechny tyto podmínky, abyste zjistili, zda se něco změnilo. Společnost nenese odpovědnost za zanedbání vašich zákonných povinností.

DEFINICE
Pokud jsou použity v těchto PS, pokud není v kontextu něco nebo předmět, který by s nimi nebyl v souladu, mají následující pojmy následující význam:

 • „ Vysílání “ zahrnuje nahrávání, publikování, vysílání, sdílení a nabízení obsahu, včetně živých přenosů;

 • „ Obsahem “ se rozumí v závislosti na kontextu, ve kterém je používán, původní obsah vytvářený programem nebo původní obsah generovaný členem (nebo obojí). Obsah zahrnuje obrázky, videa (předem nahrané nebo živé vysílání) a další materiály, včetně, ale nejen, textu, obrázků, grafiky, dat, zvuku, zpráv (včetně online chatu), živých toků, komentářů, členství, odměn, soutěží, loterie, iniciativy financování davů a ​​hmotného zboží dodávaného, ​​prodávaného, ​​nabízeného nebo zveřejněného čas od času uploadery nebo platformou;

 • „ Živé přenosy“ rozumějí relace pořádané uploadery, během nichž je obsah streamován v přímém přenosu v soukromém, polosoukromém nebo veřejném režimu, s živým chatem nebo bez něj, s možností nebo bez možnosti pořádání dvoucestných kamerových relací;

 • „ Členem (členy) “, jakož i všechna zájmena druhé osoby (jako „ vy “, „ vaše “se rozumějí registrované osoby, které používají platformu pro své osobní použití, dále nazývané „Členové společnosti“, s vyloučením možnosti nahrávání. Pro větší přehlednost jsou všichni členové uživatelé, ale ne všichni uživatelé jsou členy;

 • „ Platforma “ označuje hostitelskou službu provozovanou a spravovanou Společností, která je k dispozici na adrese www.akterky.cz (a včetně všech jejích subdomén, jakékoli předchůdce nebo nástupnické domény nebo adresy URL), kde členové mohou vysílat, licencovat a prodávat svůj obsah, používat nástroje a funkce poskytované touto platformou a také tam, kde uživatelé používající platformu mohou prohlížet a zveřejňovat obsah (kromě živých datových přenosů) a kde mohou uživatelé a členové komunikovat online;

 • všechny nástroje a záruky v jejich změně nebo potvrzení. „ Tohoto dokumentu “, „ v tomto dokumentu “, „ k tomu “ a „ podle tohoto zákona “ a podobné výrazy znamenají a odkazují na tyto PS;

 • „ Uploader “ odkazuje na nezávislé modely, výkonné umělce a jiné výrobce obsahu nebo studia, které jsou jako takové registrovány na platformě, a umísťují svůj původní obsah na platformu pro osobní použití Uživatelů;

 • „Uživatelé“, jakož i všechna zájmena druhé osoby (jako „ vy “, „ vaše “, „ vaše “), znamenají jednotlivce, kteří používají platformu pro své osobní použití, s výjimkou uploaderů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Tyto VOP upravují vaše práva a povinnosti v souvislosti s vaším používáním platformy a jsou závaznou smlouvou mezi vámi a námi (a nikoli mezi vámi, námi a kterýmkoli z uploaderů). Doporučujeme vám, abyste si tyto podmínky přečetli pečlivě a pravidelně.

 • Společnost vám tímto poskytuje bezplatnou, nevýhradní, nepřenosnou, osobní, zrušitelnou licenci (dále jen licence “) k používání platformy výhradně pro soukromé, osobní, nekomerční a zábavní účely. Toto je Licence k používání a přístupu k Platformě pro zamýšlený účel a nejedná se o převod vlastnictví.

 • Platformu můžete používat pouze pro své osobní použití, s vyloučením jakéhokoli komerčního použití. Jako uživateli vám platforma umožňuje pouze procházet a zobrazit náhledy obsahu a obrázkové galerie, s vyloučením stažení veškerého obsahu; jako člen vám platforma umožňuje procházet a nakupovat obsah, publikovat určitý typ obsahu, účastnit se živých datových přenosů, komentovat a komunikovat online s uploadery, od kterých jste zakoupili obsah, a také pokud jste „Premiový člen“, abyste mohli online komunikovat s uživateli, kteří aplikaci zakoupili. Registrace jako člen je zdarma. Veškerý obsah přístupný nebo prodávaný prostřednictvím platformy musí být přístupný nebo prodáván pouze pro soukromé použití. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jako poskytovatel služeb společnost jedná pouze jako prostředník a nenese odpovědnost za činnosti, které prostřednictvím platformy provozujete. Společnost neschvaluje žádný obsah ani podání a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s obsahem nebo předložením. Souhlasíte s tím, že při komunikaci online s ostatními uživateli, kteří nahrávají, přijmete veškerá nezbytná opatření. Berete také na vědomí, že neprovádíme žádné předchozí ověření ani žádný druh kontroly rejstříku trestů u našich uživatelů nebo uploaderů, a proto neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku týkající se chování našich uživatelů nebo uploaderů. Proto souhlasíte s tím, že zůstanete ostražití a přijmete veškerá nezbytná opatření, když budete online komunikovat s ostatními uživateli nebo uploadery. Platformu byste měli používat pouze v přísném souladu se současnými technickými podmínkami a v souladu s místními zákony a normami;

 • Souhlasíte a chápete, že Společnost nemůže zajistit bezpečnost nebo soukromí informací, které poskytujete prostřednictvím internetu a platformy. Důrazně odsuzujeme jakoukoli formu komunikace mezi uživateli a členy mimo platformu. Veškeré informace, které se rozhodnete sdílet, zůstávají vaší výhradní odpovědností a jsou prováděny na vaše vlastní riziko. Používání platformy za účelem provádění nezákonných nebo nezákonných činností je zakázáno.

Pro účely těchto VOP uživatel uznává, že člen je chápán pouze jako nezávislý dodavatel a v žádném případě by člen neměl být považován za zaměstnance, agenta nebo partnera společnosti. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost nemá přímou ani nepřímou kontrolu nad monitorováním, dohledem, předchozím souhlasem nebo kontrolou obsahu poskytovaného uploadery prostřednictvím platformy.

§11 Účinnost

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. 29. 01. 2020. Poslední změna a revize podmínek provedena dne 29. 01. 2020.

Jsi žena, pár, je vás více?

Přidáním fotografií a videí máte možnost získání
odměn formou kreditu, který lze přeměnit
a poslat na Váš bankovní účet.

Jsi muž?

Najdi si svoji vysněnou milenku nebo lásku na celý život.

Připravujeme pro Vás:
 • Eshop - použité oblečení
 • BDSM - tvůj pás cudnosti
 • Livechat - živé video zpestření

Zaregistrujte se

zdarma
Již máte uživatelský účet?Přihlaste se

Obnova hesla

Vítejte!

Můžete se zamilovat, flirtovat a zažít spousty zpestření.

Také si plnit tajná přání a zachovat si diskrétnost.

Registraci máte zdarma.

Jsme seznamka, která nabízí pro stydlivé i nestydlivé, možnosti oboustraného potěšení splnit si příjemné s užitečným.

Nabízíme doplňkové služby, které najdete pouze tady.

Jsou nové originální a zábavné.

Jsme nové Akterky.cz.

Vytvořeno 29. 01. 2020

Pokračováním na akterky.cz prohlašuji, že je mi více než 18 let a že dodržují zákony v zemi ve které se nacházím.

Nesplňuji podmínky a chci odejít.